បណ្ដុះបណ្ដាលការផ្សាយដំណឹងល្អ (E.E.)

អង្គការបណ្ដុះបណ្ដាលការផ្សាយដំណឹងល្អ  (Evangelism Eqippment)

អង្គការបណ្ដុះបណ្ដាលការផ្សាយដំណឹងល្អ (ប.ផ. ) បានបង្កើតឡើងនៅក្នងឆ្នាំ ១៩៦៧ ដោយលោកបណ្ឌិត ឌី ចេនខេន ណឺឌី (Dr. D.James Kennedy)។ 

ការបណ្ដុះបណ្ដាលការផ្សាយដំណឹងល្អ (ប.ផ.) របៀបមួយនេះ ជួយឲ្យអ្នកទទួលបានផលច្រើនជាងមុន។ ក្រោយទទួលការហ្វឹកហ្វឺនពីរបៀបផ្សាយដំណឹងល្អនេះ គេតែងតែមានទស្សនៈថា 

     “យើងធ្លាប់តែប្រើចបកាប់ ស្រាប់តែលោកអោយត្រាក់ទ័រយើងមួយ ថែមទាំងបង្រៀនអោយចេះបើកបរទៀតផង”

     “យើងធ្លាប់ស្ទូចត្រីដោយប្រើសន្ទូចមួយ ស្រាប់តែលោកអោយអួនមកយើងវិញ”

     “ផ្ដើមការសន្ទនារបស់យើងមិនទៅ​ឯណាសោះ ប៉ុន្តែដោយសារការបង្ហាត់នេះ ការសន្ទនារបស់យើងបានដាក់លេខទៅមុខហើយ”

     “ការបង្ហាត់នេះ បានជួយអោយខ្ញុំហ៊ានផ្សាយដំណឹងល្អដល់គ្រប់ទាំងមនុស្ស គ្រប់ពេលវេលា”  

ការបង្ហាត់ផ្សាយដំណឹងល្អរបៀបនេះ និងជួយអ្នកឲ្យផ្សាយដំណឹងល្អកាន់តែល្អឡើងដល់មិត្តភក្ដិ បងប្អូន អ្នកស្គាល់ អ្នកជិតខាង រួចនឹងជួយឲ្យគេឯទៀតបានចេះផងដែរ។

យើងសង្ឃឹមថា ប.ផ. នេះក្លាយទៅជាបទពិសោធន៍មួយ ដែលនាំឲ្យរីកចំរើនជាងគេក្នុងជីវិតអ្នក។

សូមទទួលការបង្ហាត់ ដើម្បីឲ្យក្លាយទៅជាអ្នកផ្សាយដំណឹងល្អដ៏សក្ដិសិទ្ធ និងជាសិស្សរបស់ព្រះអង្គផង។

មេរៀនទី ១ មេរៀនទី១ «ការបង្ហាត់ពួកជំនុំ»

1
Lesson 1.1 ការណែនាំអំពី ប.ផ
១. ការណែនាំឯកសារ 1. Sticker សញ្ញាសួរពីរៈ បិទនៅកន្លែងដែលងាយស្រួលឲ្យគេមើលឃើញ ដូចជា ទូរស័ព្ទ កុំព្យូទ័រ ម៉ូតូ… ពេលគេសួរ យើងអាចចាប់ផ្ដើមផ្សាយដំណឹងល្អ យ៉ាងស្រួល។ 2. ក្រដាស មតិសាសនា និង សុភមង្គលៈ ប្រើសម្រាប់ធ្វើជាសេចក្ដីផ្ដើម ដោយធ្វើដូចជា បទសំភាស ដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការចូលទៅកាន់ដំណឹងល្អ យ៉ាងស្រួល។ 3. តារាងត្រួតពិនិត្យទីបន្ទាល់ក្នុងការផ្សាយដំណឹងល្អៈ ប្រើសម្រាប់ការឆែកមើលទីបន្ទាល់របស់គេ ថាតើ ខុស ឬក៏ត្រូវ (មេរៀនទី៤) 4. ក្រដាសសរសេរទីបន្ទាល់ (ជឿពីពេលវ័យក្មេង និង ធំពេញវ័យ) (មេរៀនទី៤) 5. ជូនទីបន្ទាល់ជាឧទាហរណ៍ៈ (មេរៀនទី៤) 6. ក្រដាសសម្រាប់ពេលប្រជុំរាយការណ៍ រពធៈ ពន្យល់ពីអាកប្បកិរិយា និង របៀបរាយការណ៍ ក្នុងការផ្សាយដំណឹងល្អ 7. សំបុត្រកំណើតខាងព្រលឹងវិញ្ញាណៈ ប្រើសម្រាប់អ្នកដែលបានទទួលជឿ ពេលផ្សាយដំណឹងល្អ 8. ការផ្សាយដំណឹងល្អយ៉ាងខ្លី ទី១ៈ សម្រាប់អ្នកហាត់ចងចាំទាំងអស់មុននិងចាប់ផ្ដើមរៀន (ចែកឲ្យគេ យ៉ាងតិច ១៥ ថ្ងៃមុន) 9. ចម្លើយ-សៀវភៅកិច្ចការៈ ប្រើសម្រាប់បំពេញចន្លោះតាមមេរៀន 10. របាយការណ៍ផ្ទាល់មាត់ៈ សរសេរពីលទ្ធិផលផ្សាយដំណឹងល្អ​ ហើយប្រើសម្រាប់រាយការណ៍ផ្ទាល់មាត់
2
Lesson 1.2 មេរៀនទី១ «ការបង្ហាត់ពួកជំនុំ»
1:26
Unit 02 មេរៀនទី១ «ការបង្ហាត់ពួកជំនុំ» ១. គោលដៅធំ នៃការបង្ហាត់ ២. គោលការណ៍ពីព្រះគម្ពីរ អំពីកម្មវិធី ប.ផ. ៣. គោលបំណង ប.ផ ៤. គ្រឹះចាំបាច់សម្រាប់ការផ្សាយដំណឹងល្អតាមក្រុមជំនុំ ដ៏មានប្រសិទ្ធភាព ៥. គ្រឿងផ្សំនៃកម្មវិធី ប.ផ
3
Lesson 1.3 កិច្ចការផ្ទះ
Unit 03 កិច្ចការផ្ទះ ១. បំពេញចន្លោះមេរៀន (មេរៀនទី២) ២. ចងចាំ ការផ្សាយដំណឹងល្អខ្លី ទី១ ផ្នែកដំណឹងល្អ ៣. អានសៀវភៅ ជំនួយក្នុងការផ្សាយដំណឹងល្អ ទំព័រ ១-១៩ ៤. សរសេរ ប្រវត្តរូបសង្ខេប និង ការប្ដេជ្ញាចិត្ត ៥. រកដៃគូអធិស្ឋាន (ម្នាក់ រកដៃគូអធិស្ឋានឲ្យបាន២នាក់)
4
សំនួរ ១. តើគោលបំណងអ្វី ពីព្រះគម្ពីរ អំពីកម្មវិធី ប.ផ.​?
5
សំនួរ ២. តើគោលបំណង ប. ផ គឺជាអ្វី?
6
សំនួរ ៣. តើគម្រោងផ្សាយដំណឹងល្អ ប្រៀបដូចនឹងរូបកាយមនុស្សយ៉ាងដូចម្ដេច?

មេរៀនទី ២ មេរៀនទី ២ « ការផ្សាយដំណឹងល្អក្នុងជីវិត »

1
Lesson 2.1 រំលឹកកិច្ចការផ្ទះ
១. ឆែកការបំពេញចន្លោះមេរៀន (មេរៀនទី ២) ២. ឲ្យគេសូត្រចងចាំ ការផ្សាយដំណឹងល្អយ៉ាងខ្លី ទី១ ផ្នែកដំណឹងល្អ ៣. ឆែកការអាន សៀវភៅជំនួយក្នុងការផ្សាយដំណឹងល្អ ទំព័រ ១-១៩ ៤. ប្រមូល ប្រវត្តរូបសង្ខេប និង ការប្ដេជ្ញាចិត្ត ៥. ឆែកការស្វែងរកដៃគូអធិស្ឋាន
2
Lesson 2.2 មេរៀនទី ២ « ការផ្សាយដំណឹងល្អក្នុងជីវិត »
3
Lesson 2.3 កិច្ចការផ្ទះ
១. បំពេញចន្លោះមេរៀន (មេរៀនទី ៣) ២. ចងចាំ ការផ្សាយដំណឹងល្អយ៉ាងខ្លី ទី១ ផ្នែកសេចក្ដីផ្ដើម និង ដំណឹងល្អ ៣. ចងចាំ សៀវភៅជំនួយក្នុងការផ្សាយដំណឹងល្អ ផ្នែកសេចក្ដីផ្ដើម      (គ្រូបង្រៀនត្រូវតែពន្យល់ពីរបៀបដែលត្រូវចងចាំសេចក្ដីផ្ដើម) ៤. ជួបដៃគូអធិស្ឋាន 
4
Lesson 2.4 ការរៀនពិសោធន៍ធ្វើការ (រពធ)
 ១. រៀបចំសំភារៈសម្រាប់ផ្សាយដំណឹងល្អ ខិតប័ណ្ណ តើអ្នកដឹងប្រាកដឬទេ?  ព្រះគម្ពីរ យ៉ូហាន ក្រដាស ស្រាវជ្រាវមតិសាសនា និង សុភមង្គល សៀវភៅ កត់ត្រាបាប កូនសោ (១ ចង្កោម) សំបុត្រកំណើតខាងព្រលឹងវិញ្ញាណ ២. អធិស្ឋានតាមក្រុម ៣. ចេញទៅផ្សាយដំណឹងល្អ ៤. រាយការណ៍អំពី ការផ្សាយដំណឹងល្អ (តាមក្រុម) ក្រដាសសរសេររបាយការណ៍ រាយការណ៍តាមក្រុម ៥. អធិស្ឋានបញ្ចប់
5
សំនួរ ១. តើការផ្សាយដំណឹងល្អ គឺជាការសន្ទនា រវាងគ្នាប៉ុន្មាននាក់? អ្វីខ្លះ?

មេរៀនទី ៣ មេរៀនទី ៣ « ទំនាក់ទំនងដើម្បីមិត្តភាព »

1
Lesson 3.1 រំលឹកកិច្ចការផ្ទះ
2
Lesson 3.2 មេរៀនទី ៣ « ទំនាក់ទំនងដើម្បីមិត្តភាព »
3
Lesson 3.3 កិច្ចការផ្ទះ
4
Lesson 3.4 ការរៀនពិសោធន៍ធ្វើការ (រពធ)
5
សំនួរ ១. តើអ្នកផ្សាយដំណឹងល្អ ត្រូវធ្វើអ្វី ដើម្បីសំណេះសំណាលអំពីជីវិតរបស់គេ?

មេរៀនទី ៤ មេរៀនទី ៤ « ការធ្វើទីបន្ទាល់ »

1
Lesson 4.1 រំលឹកកិច្ចការផ្ទះ
2
Lesson 4.2 មេរៀនទី ៤ « ការធ្វើទីបន្ទាល់ »
3
Lesson 4.3 កិច្ចការផ្ទះ
4
Lesson 4.4 ការរៀនពិសោធន៍ធ្វើការ (រពធ)
5
សំនួរ ១. តើលក្ខណៈសម្បត្តិចាំបាច់ នៃទីបន្ទាល់ ត្រូវកត់ចំណុចអ្វី?

មេរៀនទី ៥ មេរៀនទី ៥ « សំណួរវិនិច្ឆ័យ »

1
Lesson 5.1 រំលឹកកិច្ចការផ្ទះ
2
Lesson 5.2 មេរៀនទី ៥ « សំណួរវិនិច្ឆ័យ »
3
Lesson 5.3 កិច្ចការផ្ទះ
4
Lesson 5.4 ការរៀនពិសោធន៍ធ្វើការ (រពធ)
5
សំនួរ ១. តើមានរបៀបប៉ុន្មានយ៉ាងដើម្បីទាក់ទាញឲ្យគេឆ្លើយចំពោះសំនួរវិនិច្ឆ័យទី២​? មានអ្វីខ្លះ?

មេរៀនទី ៦ មេរៀនទី ៦ « ដំណឹងល្អៈ ព្រះគុណ និង មនុស្ស »

1
Lesson 6.1 រំលឹកកិច្ចការផ្ទះ
2
Lesson 6.2 មេរៀនទី ៦ « ដំណឹងល្អៈ ព្រះគុណ និង មនុស្ស »
3
Lesson 6.3 កិច្ចការផ្ទះ
4
Lesson 6.4 រៀនពិសោធន៍ធ្វើការ (រពធ)

មេរៀនទី ៧ មេរៀនទី ៧ «ដំណឹងល្អៈ ព្រះ និង ព្រះគ្រីស្ទ»

1
Lesson 7.1 រំលឹកកិច្ចការផ្ទះ
2
Lesson 7.2 មេរៀនទី ៧ «ដំណឹងល្អៈ ព្រះ និង ព្រះគ្រីស្ទ»
3
Lesson 7.3 កិច្ចការផ្ទះ
4
Lesson 7.4 ការរៀនពិសោធន៍ធ្វើការ (រពធ)

មេរៀនទី ៨ មេរៀនទី ៨ «ដំណឹងល្អៈ ជំនឿ»

1
Lesson 8.1 រំលឹកកិច្ចការផ្ទះ
2
Lesson 8.2 មេរៀនទី ៨ «ដំណឹងល្អៈ ជំនឿ»
3
Lesson 8.3 កិច្ចការផ្ទះ
4
Lesson 8.4 រៀនពិសោធន៍ធ្វើការ (រពធ)
5
សំនួរ ១. តើជំនឿដែលអាចសង្រ្គោះបាន មានធាតុប៉ុន្មាន? អ្វីខ្លះ?

មេរៀនទី ៩ មេរៀនទី ៩ «នាំឲ្យគេសំរេចចិត្ត»

1
Lesson 9.1 រំលឹកកិច្ចការផ្ទះ
2
Lesson 9.2 មេរៀនទី ៩ «នាំឲ្យគេសំរេចចិត្ត»
3
Lesson 9.3 កិច្ចការផ្ទះ
4
Lesson 9.4 ការរៀនពិសោធន៍ធ្វើការ (រពធ)
5
សំនួរ ១. តើយើងបញ្ជាក់អំពីការសំរេចចិត្តរបស់គេយ៉ាងដូចម្ដេច?

មេរៀនទី ១០ មេរៀនទី ១០ «បណ្ដុះបណ្ដាលអ្នកជឿថ្មីឲ្យក្លាយជាសិស្ស»

1
Lesson 10.1 រំលឹកកិច្ចការផ្ទះ
2
Lesson 10.2 មេរៀនទី ១០ «បណ្ដុះបណ្ដាលអ្នកជឿថ្មីឲ្យក្លាយជាសិស្ស»
3
Lesson 10.3 កិច្ចការផ្ទះ
4
Lesson 10.4 រៀនពិសោធន៍ធ្វើការ (រពធ)

មេរៀនទី ១១ មេរៀនទី ១១ « ការប្រមូលកាន់តែច្រើនឡើង »

1
Lesson 11.1 រំលឹកកិច្ចការផ្ទះ
2
Lesson 11.2 មេរៀនទី ១១ « ការប្រមូលកាន់តែច្រើនឡើង »
3
Lesson 11.3 កិច្ចការផ្ទះ
4
Lesson 11.4 ការរៀនពិសោធន៍ធ្វើការ (រពធ)
5
សំនួរ ១. តើសិស្សមានលក្ខណៈសម្បត្តិចាំបាច់អ្វី ដើម្បីប្រមូល?

មេរៀនទី ១២ មេរៀនទី ១២ « របៀបដោះស្រាយការជំទាស់ »

1
Lesson 12.1 រំលឹកកិច្ចការផ្ទះ
2
Lesson 12.2 មេរៀនទី ១២ « របៀបដោះស្រាយការជំទាស់ »
3
Lesson 12.3 កិច្ចការផ្ទះ
4
Lesson 12.4 ការរៀនពិសោធន៍ធ្វើការ (រពធ)
5
សំនួរ ១. តើមធ្យោបាយដើម្បីដោះស្រាយពាក្យជំទាស់ មានប៉ុន្មាន? អ្វីខ្លះ?

មេរៀនទី ១៣ មេរៀនទី១៣ « សរុបបង្ហើយ និង បន្តទៅមុខ »

1
Lesson 13.1 រំលឹកកិច្ចការផ្ទះ
2
Lesson 13.2 មេរៀនទី១៣ « សរុបបង្ហើយ និង បន្តទៅមុខ »
3
Lesson 13.3 កិច្ចការផ្ទះ
4
Lesson 13.4 ការរៀនពិសោធន៍ធ្វើការ (រពធ)

ការប្រលងបញ្ចប់វគ្គ (សរសេរ និង ផ្ទាល់មាត់)

1
Lesson 14.1 ការប្រលងថ្នាក់ ១៣ សប្ដាហ៍
2
Lesson 14.2 ការប្រលងវគ្គហ្វឹកហ្វឺនរយៈពេល ៥ ថ្ងៃ
3
Lesson 14.3 ការរក្សាស្ថិតិ
អ្នកបង្កើតកម្មវិធី ​ប.ផ​ គឺលោកបណ្ឌិត ឌី ចេមខេន ណឺឌី (Dr .D.JamesKennedy)

១.  អង្គការ បណ្ដុះបណ្ដាលការផ្សាយដំណឹងល្អ (ប.ផ.) គឺជាអង្គការអន្តរជាតិ

២.  អង្គការ ប.ផ. មានការិយាល័យកណ្ដាល នៅ សៀមរាប និង សាខានៅភ្នំពេញ

៣.  អគ្គនាយក ការិយាល័យកណ្ដាល គឺ លោក ញា ភារម្យ  និងប្រធានសាខាភ្នំពេញ គឺ លោក Lee Tai Young

៤.  របៀបដែលអាចបង្ហាត់ ប.ផ. មានពីរយ៉ាង

 •  ថ្នាក់ ១៣ សប្ដាហ៍ និង វគ្គហ្វឹកហ្វឺន រយៈពេល ៥ថ្ងៃ
 • វគ្គហ្វឹកហ្វឺនរយៈពេល ៥ ថ្ងៃ គឺធ្វើបានតែនៅការិយាល័យកណ្ដាល ឬសាខាភ្នំពេញប៉ុណ្ណោះ

៥.  ដើម្បីចាប់ផ្ដើមថ្នាក់ ១៣ សប្ដាហ៍ នៃ ប.ផ.  គឺ៖

 • ត្រូវគោរពតាមគោលការណ៍ របស់អង្គការ ប.ផ.
 • មិនអាចបង្រៀនមនុស្សច្រើនបានទេ 
 • ម្នាក់ អាចបង្រៀនបានតែ ២ នាក់
 • អ្នកហាត់ត្រូវចងចាំ ការផ្សាយដំណឹងល្អយ៉ាងខ្លី ទី១ នៃ ប.ផ. ជាមុនសិន
 • អ្នកបង្ហាត់ ត្រូវមានបទពិសោធន៍ជាមួយ ប.ផ ជាមុនសិន
 • អ្នកបង្ហាត់ ត្រូវតែអាចផ្សាយដំណឹងល្អបានតាមរបៀប ប.ផ.

៦.  ប្រសិនបើជាចង់បើក វគ្គហ្វឹកហ្វឺន​ ការិយាល័យ ប.ផ. អាចជួយបាន

៧. ការិយាល័យ ប.ផ. អាចជួយបង្ហាត់ គ្រូគង្វាលអ្នកដឹកនាំ អំពីការផ្សាយដំណឹងល្អបាន

៨. ការទទួលវិញ្ញាបនប័ត្ររបស់ ប.ផ.

 • កំរិតទី១ៈ បានរៀន ១៣ សប្ដាហ៍ម្ដង ឬចូលរួមវគ្គហ្វឹកហ្វឺនរយៈពេល ៥ ថ្ងៃ ម្ដង
 • កំរិតទី២ៈ បានផ្សាយដំណឹងល្អផ្ទាល់ខ្លួន តាមរបៀប ប.ផ. ឲ្យបានលើសពី ១០ ដង ហើយផ្ញើរបាយការណ៍មកការិយាល័យ ប.ផ.
 • កំរិតទី៣ៈ បានបង្ហាត់ថ្នាក់ ១៣ ម្ដង (ម្នាក់ បង្ហាត់ ២ នាក់)

៩. ទំនាក់ទំនងការិយាល័យភ្នំពេញ

 • ​​​​​លោក វ៉ាន់ ណាំ ០៧០ ៦៧៩ ២៨០
 • លោក សាលួត អ៊ីត ០៩៣ ៨៩៨ ៧៩៤/ ០៨៨ ៧១៨ ០៣៨៨
 • កញ្ញា ផន សង ០៨៦ ៩៥៤ ១៨៨

Be the first to add a review.

Please, login to leave a review
Add to Wishlist
Enrolled: 9 students
Duration: 13 hours
Lectures: 55
Level: Beginner

Archive

AtoZ.ai Working hours

Monday 9:30 am - 6.00 pm
Tuesday 9:30 am - 6.00 pm
Wednesday 9:30 am - 6.00 pm
Thursday 9:30 am - 6.00 pm
Friday 9:30 am - 5.00 pm
Saturday Closed
Sunday Closed