​រដ្ឋបាលខេត្ត​កំពង់ចាម​បាន​រាយការណ៍​ករណី​ឆ្លង​ថ្មី​ជាង ១០០ ករណី

​រដ្ឋបាលខេត្ត​កំពង់ចាម​បានបង្ហាញ​អត្តសញ្ញាណ​អ្នកជំងឺ​ចំនួន ៩៣ នាក់​បាន​ឆ្លង​ជំងឺ​កូ​វីដ​-១៩ ដែល​ភាគច្រើន​ជា​កម្មករ​កាត់ដេរ​។​

The post ​រដ្ឋបាលខេត្ត​កំពង់ចាម​បាន​រាយការណ៍​ករណី​ឆ្លង​ថ្មី​ជាង ១០០ ករណី appeared first on Khmer Times.

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *