​ខេត្តព្រៃវែង​រាយការណ៍​នូវ​ការ​ផ្ទុះឡើង​ថ្មី​នៃ​ជំងឺ​កូ​វីដ​-១៩

​រដ្ឋបាលខេត្ត​ព្រៃវែង​បាន​រាយការណ៍​នូវ​ករណី​ស្លាប់​ថ្មី ក៏ដូចជា​ករណី​ឆ្លង​ថ្មី​មកពី​រាជធានី​ភ្នំពេញ និង​ពលករ​ចំណាកស្រុក​។​

The post ​ខេត្តព្រៃវែង​រាយការណ៍​នូវ​ការ​ផ្ទុះឡើង​ថ្មី​នៃ​ជំងឺ​កូ​វីដ​-១៩ appeared first on Khmer Times.

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *