អ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ និងអ្នកជាសះស្បើយ បន្តកើនឡើងស្ទើតែ ៥០០នាក់

កម្ពុជាបានប្រកាសអំពីករណីថ្មីនៃជំងឺកូវីដ-១៩ចំនួន ៤៨៨ ករណីនៅថ្ងៃនេះ ខណៈអ្នកជាសះស្បើយមានចំនួន ៦៤០នាក់។

The post អ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ និងអ្នកជាសះស្បើយ បន្តកើនឡើងស្ទើតែ ៥០០នាក់ appeared first on Khmer Times.

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *