សៀមរាបរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ចំនួន២នាក់បន្ថែមទៀត

រដ្ឋបាលខេត្តសៀមរាបនៅថ្ងៃនេះបានរាយការណ៍ពីករណីថ្មីនៃជំងឺកូវីដ-១៩ ចំនួនពីរដែលត្រូវគេរកឃើញកាលពីម្សិលមិញ។

The post សៀមរាបរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ចំនួន២នាក់បន្ថែមទៀត appeared first on Khmer Times.

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *