សមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា៖ ការរៀបចំឥណទានឡើងវិញកើនឡើង

ការរៀបចំឥណទានឡើងវិញនៅស្ថាប័នសមាជិកនៃសមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា (CMA) មានចំនួនសរុបប្រមាណ ១,៥ ពាន់លានដុល្លារគិតត្រឹមខែមេសា។ នេះបើតាមការឲ្យដឹងពីសមាគម។

The post សមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា៖ ការរៀបចំឥណទានឡើងវិញកើនឡើង appeared first on Khmer Times.

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *