មជ្ឈមណ្ឌលជាតិផ្តល់ឈាមអំពាវនាវដល់សាធារណជនឲ្យបរិច្ចាគឈាមអំឡុងនៃពេលមានវិវត្តិកូវីដ-១៩

មជ្ឈមណ្ឌលជាតិផ្តល់ឈាមអំពាវនាវដល់សាធារណជនឲ្យបរិច្ចាគឈាមអំឡុងពេលមានវិវត្តិកូវីដ-១៩ ដោយការផ្គត់ផ្គង់ឈាមបានធ្លាក់ចុះជាលំដាប់ ចាប់តាំងពីព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍ ២០ កុម្ភៈ។

The post មជ្ឈមណ្ឌលជាតិផ្តល់ឈាមអំពាវនាវដល់សាធារណជនឲ្យបរិច្ចាគឈាមអំឡុងនៃពេលមានវិវត្តិកូវីដ-១៩ appeared first on Khmer Times.

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *