ធនាគារ ហត្ថា រាយការណ៍ពីប្រាក់ចំណេញរបស់ខ្លួន ក្នុងត្រីមាសទី ១ ឆ្នាំ ២០២១

ធនាគារ ហត្ថា បានរាយការណ៍ពីប្រាក់ចំណូលរបស់ខ្លួនប្រមាណជាង ៥២ លានដុល្លារ នៅត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០២១ នេះ ដែលកើនឡើងជាង ១៩% បើធៀបរយៈពេលដូចគ្នា ឆ្នាំ២០២០។

The post ធនាគារ ហត្ថា រាយការណ៍ពីប្រាក់ចំណេញរបស់ខ្លួន ក្នុងត្រីមាសទី ១ ឆ្នាំ ២០២១ appeared first on Khmer Times.

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *